Close

Constituencies

Member of Parliament

  • Smt. Hema Malini

Member of Vidhan Sabha

  • Shri Laxmi Narayan (Chhata Vidhan Sabha)
  • Shri Pooran Prakash (Baldev Vidhan Sabha)
  • Shri Megh Shyam (Goverdhan Vidhan Sabha)
  • Shri ShriKant Sharma (Mathura Vidhan Sabha)
  • Shri Rajesh Choudhary (Mant Vidhan Sabha)