Close

Constituencies

Member of Parliament

  • Shri Mati Hema Malini

Member of Vidhan Sabha

  • Shri Luxmi Narayan (Chhata Vidhan Sabha)
  • Shri Pooran Prakash (Baldev Vidhan Sabha)
  • Shri Karinda Singh (Goverdhan Vidhan Sabha)
  • Shri Kant Sharma (Mathura Vidhan Sabha)
  • Shri Shyam Sunder Sharma (Mant Vidhan Sabha)